Ondernemingsgegevens

BVBA INSTITUUT ANNE SOPHIE
A. Dassonvillelaan 2, 8860 Lendelede

info@annesophie.be
Telefoon:051318796
BE0452 085 722

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Instituut ANNE SOPHIE, een BVBA met maatschappelijke zetel te Lendelede, A. Dassonvillelaan 2,  BTW BE 0452085722, RPR Maes Sophie Kortrijk , Instituut ANNE SOPHIE biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Instituut ANNE SOPHIE houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Instituut ANNE SOPHIE aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Alle verwencheques of pakketten worden gratis verstuurd via  Bpost.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Instituut ANNE SOPHIE niet. Instituut ANNE SOPHIE is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Instituut ANNE SOPHIE is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer 051318796

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Instituut ANNE SOPHIE. Instituut ANNE SOPHIE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De bestelling wordt geplaatst via de webshop.  U maakt een keuze uit een verwencheque (bedrag/behandeling) of een verwendoos (steeds 98 euro). Alle bestellingen worden tot 31/12/ 2016 gratis geleverd met Bpost.  Iedere verwendoos wordt apart in een verzenddoos opgestuurd.  Wie meerdere verwencheques besteld kan deze in één pakket ontvangen tenzij deze op verschillende adressen moeten geleverd worden.  Nadat uw bestelling geplaatst is krijgt u de mogelijkheid om te betalen via overschrijving of viamaster card, visa, maestro.  De pakketten of verwencheques worden verzonden met Bpost de eerst volgende werkdag na uw bestelling/betaling.  Met overschrijving duurt het ontvangst van de betaling meestal enkele dagen langer.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart visa en master card
  • via bankkaart maestro
  • via overschrijving op rekeningnummer BE18 671921741965

De  verwencheques en verwendozen die via deze e-commerce website van worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door Instituut ANNE SOPHIE

Instituut ANNE SOPHIE is gerechtigd een bestelling te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5(a): Levering en uitvoering van de overeenkomst

De pakketten of verwencheques  van onze webshop worden verzonden met Bpost. Dit de  de eerst volgende werkdag na ontvangst van uw betaling. Vandaar dat de levering de 2de werkdag na uw betaling aankomt door Bpost, waarbij u de keuze kunt opgeven aan huis/adres in een postpunt of in een pakjesautomaat van bpost.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België

De leveringen  gebeuren door Bpost .

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd  binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan Instituut ANNE SOPHIE.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Instituut ANNE SOPHIE was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Instituut ANNE SOPHIE

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Instituut ANNE SOPHIE  te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de […] klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan […].

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant […] zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Instituut ANNE SOPHIE is bereikbaar op het telefoonnummer +32 51 31 87 96 , via e-mail op info@annesophie.be of per post op het volgende adres A. Dassonvillelaan 2 – 8860 Lendelede . Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Instituut ANNE SOPHIE beschikt, worden de goederen pas opgestuurd na ontvangst van de betaling.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, BVBA Instituut ANNE SOPHIE respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:  het verwerken van de bestelling en het versturen van de bestelling en nieuwsbrief.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Instituut ANNE SOPHIE, A. dassonvillelaan 2, 8860 Lendelede, info@annesophie.be  gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Instituut ANNE SOPHIE, A. dassonvillelaan 2, 8860 Lendelede, info@annesophie.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 051318796.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Instituut ANNE SOPHIE om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Instituut ANNE SOPHIE. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Instituut ANNE SOPHIE kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.

Artikel 17: UNIZO e-commerce label

Instituut ANNE SOPHIE heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.

Artikel 18: Privacy bepalingen

In het kader van de uitvoering van deze overeenkomst verwerkt Instituut ANNE SOPHIE persoonsgegevens. Persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, … blijven steeds vertrouwelijk en zullen niet ter beschikking van derden worden gesteld, tenzij we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen of uitzonderlijk met het oog op de inning van niet betaalde facturen.

Instituut ANNE SOPHIE kan desbetreffende data overmaken aan overheidsinstanties (lokaal of federaal, gerechtelijk of administratief) in het kader van de uitvoering van hun wettelijke opdrachten, aan de geschillenbeslechtingsinstelling met het oog op het voeren van een geschil.

De cliënt heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. En moet het instituut onverwijld op de hoogte houden over iedere wijziging van naam, adres, emailadres, telefoon- en faxnummers.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en de privacy rechten is beschikbaar in de privacy policy, alsook te vinden op de website.

Laatste wijziging: 11/6/18